PQPI


ÀMBIT LINGÜÍSTIC I SOCIAL
PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESSIONAL INICIAL

1.1.1.     CONTINGUTS MÍNIMS


CONCEPTUALS
Coneixement de la matèria desenvolupada pel professor així com del treball realitzat sobre els nuclis temàtics següents:

PRIMERA AVALUACIÓ
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Demografia, Geografia física peninsular, Concepte d’Història.

ÀREA LINGÜÍSTICA: VALENCIÀ I CASTELLÀ

Ortografia, composició escrita i comprensió lectora.

SEGONA AVALUACIÓ
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

El moviments migratoris: causes i conseqüències.

ÀREA LINGÜÍSTICA: VALENCIÀ I CASTELLÀ

Ortografia, composició escrita i comprensió lectora

TERCERA AVALUACIÓ
ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALS: GEOGRAFIA I HISTÒRIA

Ecologia i medi ambient: sostenibilitat i canvi climàtic.

ÀREA LINGÜÍSTICA: VALENCIÀ I CASTELLÀ

Ortografia, composició escrita i comprensió lectora

PROCEDIMENTALS
En aquests continguts es desenvolupen transversalment els anomenats en el nou decret del currículum de l’ESO “Continguts comuns”.
Exposició d’opinions i judicis propis amb arguments raonats. El diàleg.
Preparació i realització de debats sobre aspectes rellevants de la realitat.
Anàlisi comparativa i avaluació crítica d’informacions proporcionades per diverses fonts sobre un mateix fet o qüestió d’actualitat. Fets i opinions.

ACTITUDINALS
L’adquisició d’habilitats i virtuts cíviques per a viure en societat i per a exercir la ciutadania democràtica.
El desenrotllament d’habilitats que permeten participar, prendre decisions, triar la forma adequada de comportar-se en determinades situacions i responsabilitzar-se de les decisions adoptades i de les conseqüències que se’n deriven.
Reconeixement dels valors de caràcter moral i comportament coherent amb aquests quan es pren una decisió o s’afronta un conflicte.
Acceptació i pràctica de normes de convivència d’acord amb els valors democràtics.