4t ESO

OBJECTIUS MÍNIMS

1.      OBJECTIUS:
-          Aconseguir una adequada competència comunicativa, tant oral com escrita.
-          Ampliar i consolidar l’estudi i la competència de la gramàtica i el lèxic.
-          Comprendre i analitzar les característiques pròpies del textos de diferents tipus: literaris (teatre, poesia i assaig), privats (diari), publicitaris, dialogats, informatius i predictius.
-          Practicar la producció de textos dels tipus descrits.
-          Produir textos orals formals planificats i prèviament treballats per tal progressar en el nivell de competència oral.

2.      MATERIAL DIDÀCTIC:
-          Llibre de text: Valencià. Llengua i literatura, 4t ESO. Projecte ONA. Edicions Bromera.
-          Quadern individual per a apunts i activitats. Podrà ser demanat i, fins i tot, avaluat.
-          Quadern per a la producció escrita.
-          Material complementari elaborat pel Departament.
-          Llibres de lectura.
-          Diccionaris i Vocabularis.

3.      METODOLOGIA:
a)     Treball escrit: Anàlisi literari i producció de textos.
-          Planificació, des del punt de vista pragmàtic (paper i característiques de l’enunciador i el destinatari, finalitat de l’escrit, gènere).
-          Planificació des del punt de vista semàntic (selecció d’idees i organització de la informació).
b)     Treball oral: Anàlisi i producció de textos referits al discurs oral, tot parant atenció al canal emprat (fluïdesa, entonació, ritme, elements paralingüístics...)
c)     Lectura:
-          Treballar amb textos literaris.
-          Desenvolupar la capacitat de produir i interpretar textos literaris.
-          Fomentar l’hàbit de lectura i estimular el plaer de llegir.
-          Les lectures estan relacionades amb el gènere literari que s’estiga estudiant.
d)     Reflexió gramatical: Anàlisi i producció de textos en el discurs i dels procediments de cohesió del text.

4.      CRITERIS D’AVALUACIÓ:
-          La nota final serà la mitjana ponderada de les tres avaluacions.
-          A més de les proves orals i escrites relatives als coneixements específics, es tindran en compte les activitats de classe i el control periòdic dels quaderns.
-          Es valoraran els continguts actitudinals.


5.      LECTURES OBLIGATÒRIES:
- 1a avaluació:   -STOKER, Bram: Dràcula. Laertes.
                              -VALOR, Enric. Obra per determinar.
- 2a avaluació:   -MOLINS, Manuel: Monopatins. Bromera teatre.
      -FUSTER, Joan: Ser Joan Fuster. Bromera. (Selecció de textos fusterians).                                                        
- 3a avaluació:  -66 poemes imprescindibles. 66 poemes imprescindibles. (Antologia a                         càrrec de Montserrat). Ed. Tàndem.                               
                              -PEDROLO, M.: Joc Brut. La cua de palla. Ed.62.Treball escrit:

No es pot escriure bé sense planificar ni revisar el text. La revisió i correcció ajudarà a:
·        detectar els problemes,
·        buscar solucions, i
·        millorar la capacitat d’escriure.
Un text és el resultat de diverses reescriptures. Al llarg de l'any l'alumnat produirà diferents textos i no sempre la revisió i correcció es farà de la mateixa forma. Així, els textos podran ser revisats:
·        Per persones diferents:
§         professorat,
§         alumnat,
§         tota la classe en una correcció col·lectiva;
·        Segons diferents aspectes:
§         la planificació de les idees,
§         l'esquema, l’adequació, la cohesió,
§         l'ortografia, els aspectes formals...).
·        En moments diferents:
§         a classe,
§         a casa,
§         durant el procés d'escriptura ,
§         després de diferents esborranys,
§         el producte final...
·        De maneres diferents:
§         es faran propostes de millora que seran discutibles,
§         se seleccionaran les idees que es consideren més rellevants en cada moment,
§         no sempre es donaran solucions correctes sinó que es faran indicacions perquè l'alumnat detecte el problema i busque solucions,
§         s'utilitzaran signes de correcció de forma que cadascun indique un tipus de problema,...
En tots els casos, l'alumnat haurà d’incorporar les anotacions al text i ha de millorar, per tant, els seus escrits.