2n de Batxillerat


Els alumnes i les alumnes disposaran de diversos mecanismes per a demostrar que van assolint els objectius plantejats, de manera que un mal resultat circumstancial o no saber dur endavant un determinat tipus d’activitat, no siga un factor decisiu per a una avaluació negativa. Cal remarcar també que l’avaluació positiva ha d’implicar no sols que els alumnes han assolit els coneixements i procediments previstos, sinó que estan preparats per a superar la prova de Selectivitat. Els procediments d’avaluació es poden classificar en tres grups:


– Hi haurà almenys 3 proves generals teòricopràctiques de la matèria treballada, una per avaluació, referides a la part de literatura. Aquesta part serà treballada per grups reduïts d’alumnes, cadascun dels quals s’encarregarà de l’elaboració d’una de les unitats literàries i de l’exposició oral davant el grup-classe. La nota d’aquesta exposició es computarà en la nota final del curs.

– El domini del comentari de text es demostrarà en un mínim d’unes altres 3 proves, paral·leles a les anteriors.

– Cadascun dels llibres de lectura obligatoris serà objecte, almenys, d’un control de lectura, excepte en algun cas, en què es demanarà un treball escrit. Cal assenyalar que en aquestes proves el que hom pretén no és que els alumnes contesten algunes qüestions rutinàries sobre la lectura, sinó que demostren una certa capacitat de reflexió a partir de la lectura. Aquestes proves podran anar acompanyades també de la corresponent fitxa de lectura preparada pel Departament. La puntuació de les lectures contemplaran la valoració conjunta del control o treball i de la fitxa de lectura.

- Hom preveu l’elaboració d’un text narratiu de creació i tema lliure que s’haurà de lliurar al llarg de la 1a avaluació. Aquesta activitat té com a objectiu promoure i difondre l’ús literari de la llengua i incentivar la creativitat artística i imaginativa. L’escrit podrà anar acompanyat d’il.lustracions. L’obra serà redactada amb una extensió màxima de 6 pàgines.

– A criteri del professor, es podrà fer una prova final, a base de preguntes breus o tipus test, que serviria de recapitulació.


– Es podran realitzar fins a 2 o 3 proves gramaticals, si disponibilitat de temps no ho impedeix. La finalitat és no oblidar els aspectes més conflictius del llenguatge. Seran proves clàssiques, a base d’emplenar buits, rectificar errors, etc. De tota manera cal recordar que la correcció ortogràfica i gramatical serà fonamental en tot tipus de prova.

– Seran puntuables diversos treballs pràctics, de caràcter tant oral (en aquest cas, un altre cop en funció de la disponibilitat de temps) com escrit. Els treballs que elaboren els alumes els hauran de presentar, si no s’indica una altra cosa, en format A4 i sempre escrits a mà.

– En funció de les circumstàncies es podran improvisar proves diverses sobre el tema o temes que s’estiguen treballant en un moment determinat.

– Hom valorarà el treball en classe, així com els apunts, si hi ha ocasió. En les activitats preparatòries es valorarà, en primer lloc, l’interès i l’esforç demostrat. Valoració que augmentarà amb l’encert demostrat en la seua resolució. Tot això, fins a un màxim del 10% de la nota global.

Per a mecanismes de recuperació durant el curs, veure epígraf següent. De tota manera, els criteris d’avaluació contemplen una diversitat suficient perquè els resultats negatius obtinguts en algun apartat puguen ser compensats amb els obtinguts en uns altres.


1.1.1.     Criteris sobre qualificació.

A l’hora de qualificar, les proves descrites en l’epígraf anterior es classifiquen en tres tipus:

A)   Proves i pràctiques d’avaluació contínua. Són totes les que tenen relació amb la pràctica del comentari de text. No caldrà fer recuperacions, sinó que s’hi aplicarà el criteri de mitja ponderada, de manera que el valor dels exercicis realitzats durant la segona avaluació tinguen major valor que durant la primera, i els de la tercera més que els de la segona.

B)   Proves i pràctiques recuperables. Les de caràcter teòrico-pràctic. S’hi aplicarà la mitja aritmètica pura, però sempre que cada exercici estiga puntuat amb més de 4’00. En cas que en algun dels exercicis s’haja obtingut una nota inferior, els alumnes tindran oportunitat de fer una recuperació durant els dos darrers mesos del curs. Si s’han suspès totes les proves, no hi haurà oportunitat de recuperació durant el curs ordinari i s’hauran de presentar a les extraordinàries de setembre.

C)   Proves i pràctiques superables. Les de realització obligatòria, tant si s’aproven com si no (controls de lectura i treballs). Si no es presenten en la data prevista hi haurà la possibilitat de fer-ho amb posterioritat, però amb una penalització si el retard no és justificat.

L’assistència a classe serà obligatòria, així mateix la falta a classe abans d’un examen es penalitzarà amb un descompte en la nota de 0’5 punts.
D)   En la nota final de curs, s’aplicarà la proporció següent:

-      Comentaris de text (exàmens i pràctiques diverses): 50%.
-      Exercicis teòricopràctics (de qualsevol bloc de continguts): 20%.
-      Preparació de la unitat de literatura i exposició oral: 10%.
-      Proves de lectura, actitud, i tot el que no estiga inclòs en els anteriors apartats: 20%.

En la nota de cada avaluació es tindrà en compte el conjunt de les proves i activitats realitzades al llarg de tot el curs.


1.1.2.     Criteris de promoció.

Per poder donar per aprovada l’assignatura serà necessària una nota mitjana igual o superior a 5’00, haver llegit tots els llibres i haver fet tots el treballs. Això vol dir que, encara que supere el 5, no serà aprovat aquell que no acredite el compliment de les altres condicions dins el període acadèmic ordinari.

Pel que fa a l’assignatura de Valencià, es proposarà per a obtindre la titulació a tots aquells alumnes que hagen estat avaluats positivament. En el cas d’alumnes que hagen suspès únicament l’assignatura de Valencià, s’aplicaran els següents criteris:
– En cap cas seran aprovats els alumnes que no hagen arribat a 4’5 de nota mitja (aritmètica).
– Entre 4’5 i 4’99, el professor decidirà quina és la nota de tall, en funció com aplique els criteris de correcció. No es considerarà la possibilitat d’aprovar cap alumne que no haga presentat tots els treballs i demostre haver llegit tots els llibres.

En cas de no aprovar en maig, els alumnes podran presentar-se a la prova extraordinària de setembre, la qual constarà de:

-      Un comentari de text: 60% de la nota.
-      Exercicis teòrico-pràctics (de qualsevol bloc de continguts): 20%.
-      La presentació de les activitats encomanades per a l’estiu, entre les quals hi haurà la lectura obligatòria de dos llibres: 20%. Sense el lliurament d’aquestes activitats, no hi haurà possibilitat d’aprovar.