3r ESO


PROGRAMACIÓ DE MÍNIMS  DE   3r D’ESO


1.- OBJECTIUS.

-          Aconseguir una adequada competència comunicativa, tant oral com escrita.
-          Saber utilitzar la llengua  en diverses situacions comunicatives i en els àmbits en què desenvolupa la seua activitat tant privada com pública.
-          Comprendre i analitzar les característiques pròpies del textos de diferents tipus: periodístics, descriptius, narratius, teatrals i científics.
-          Practicar la producció de textos dels tipus descrits.
-          Produir textos orals formals planificats i prèviament treballats per tal progressar en el nivell de competència oral.
-          Ampliar i consolidar l’estudi i la competència de l’ortografia, la gramàtica i el lèxic.
-          Adquirir nocions bàsiques sobre la història de la nostra literatura fins els segle XVIII.

2.- MATERIAL DIDÀCTIC.

-          Llibre de text: Valencià. Llengua i literatura, 3r ESO. Projecte ONA. Edicions Bromera.
-          Quadern individual de classe. Podrà ser demanat i, fins i tot, avaluat.
-          Material complementari elaborat pel Seminari, amb les consegüents activitats, tot incloent el material didàctic diversificat que es requeresca.
-          Llibres de lectura.
-          Diccionaris i Vocabularis.

3.- METODOLOGIA.
  
a)     Treball escrit: Centrat en l’anàlisi i producció de textos escrits.
b)     Treball oral: L’anàlisi i producció de textos orals, tot parant atenció al canal emprat (fluïdesa, entonació, ritme, elements paralingüístics...).
c)     Lectura: Conèixer la finalitat del que s’està llegint i quina informació en poden traure.
d)     Reflexió gramatical: Anàlisi i producció de textos en el discurs i  procediments de cohesió del text.
L’activitat gramatical es vincularà amb l’autocorrecció de textos.
e)     Ortografia: Es propiciarà la reflexió sobre l’origen de les dificultats ortogràfiques i la importància del domini de l’ortografia com a garant de la comunicació escrita.

4.- CRITERIS D´AVALUACIÓ.

-          L’avaluació serà contínua.
-          Els coneixements i les destreses adquirides seran contrastables o bé a través d’una prova final en cada avaluació, o bé a través de diverses proves parcials.
-          A més de les proves orals i escrites relatives als coneixements específics, es tindrà en compte: activitats de classe (apunts, exercicis, intervencions orals, dictats); resums, esquemes, elaboració de textos, fitxes i comentaris de lectures i, control periòdic del quadern.
-          Es valoraran els continguts actitudinals .   

5.- LECTURES OBLIGATÒRIES.

-          1a avaluació: - FO, Dario: Ací no paga ni Déu! Ed. Bromera.
-     2a avaluació: - FERNANDEZ PAZ, Agustín: Passadissos d’ombres. Bromera.
                              - LLULL, Ramon.: El llibre de les bèsties. Bromera.
-          3a avaluació: -Novel·la per determinar, atenent la programació de la Biblioteca                                        Valenciana.
                                -66 poemes imprescindibles. (Antologia a càrrec de Montserrat                                     Ferrer). Ed. Tàndem.