1r ESO


CONTINGUTS MÍNIMS

1- OBJECTIUS.
- Comprendre discursos senzills, orals i escrits, reconeixent-ne les diferents finalitats i les situacions de comunicació en què es produeixen.
- Expressar-se oralment i per escrit amb una adequada coherència i correcció, utilitzant les formes lingüístiques més adients per a cada situació.
- Conèixer i aplicar les normes ortogràfiques treballades al llarg del curs.
- Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua (fonologia-morfosintaxi-lèxic), amb la finalitat de millorar les produccions pròpies.
- Conèixer els principals gèneres de tradició literària.

2- MATERIAL DIDÀCTIC.
-          Llibre de text: Valencià. Llengua i literatura 1r ESO. Projecte ONA Ed.Bromera.
-          Quadern Calaix 1. Pràctiques de llengua i literatura. Projecte ONA
-          Ed. Bromera.
-          Quadern individual de classe.
-          Material complementari elaborat pel Seminari, amb les conseqüents activitats, tot incloent el material didàctic diversificat que es requeresca.
-          Llibres de lectura.
-          Diccionari i vocabulari.

3- METODOLOGIA.
- Comprensió escrita: Conèixer la finalitat del que s’està llegint i quina informació en poden traure. Utilitzar la lectura per a fomentar l’anàlisi i la capacitat crítica.
- Expressió escrita: ajudar l’alumnat a què sàpia transmetre les seues idees.
- Expressió oral: crear un clima de confiança per tal que tot l’alumnat s’expresse en valencià.
- Reflexió gramatical: Anàlisi i producció de textos en el discurs i procediments de cohesió del text. L’activitat gramatical es vincularà amb l’autocorrecció.
- Ortografia: Es propiciarà la reflexió sobre l’origen de les dificultats ortogràfiques i la importància del domini de l’ortografia com a garant de la comunicació escrita.

4- AVALUACIÓ.
-          L’avaluació serà contínua.
-          Aspectes a avaluar:
        Coneixements i destreses adquirides.
        Continguts actitudinals.
        Treballs i lectures obligatòries. Sense fer aquests treballs i lectures no es podrà aprovar.
-          A l’avaluació es tindrà en compte:
              Proves (orals i escrites) parcials o finals realitzades en cada avaluació.
              Activitats de classe: exercicis, intervencions, dictats ...
              Treballs específics: lectures, projectes, elaboració de textos ...
        Es valorarà la correcta presentació en temps i forma.

5-LECTURES OBLIGATÒRIES.

  L’alumnat llegirà quatre llibres obligatòriament al llarg del curs. El/la  professor/a indicarà el títol i autor en cada moment.
  La lectura d’aquests llibres és obligatòria i no es podrà aprovar sense haver-los llegit.
. 6-CONTINGUTS MÍNIMS

Bloc de Comunicació o “Model textual”:

-          L’auca.
-         La rondalla.
-         El conte.
-         La descripció :   El retrat.
                                Espais i objectes
-          El diàleg : El còmic.
                        El text teatral.

Bloc d’Estudi de la Llengua:

Gramàtica
-          Els enunciats: oracions i frases. Oracions segons l’actitud del parlant.
-          Els constituents de l’oració.
-          El substantiu.
-          Els determinants.
-          L’adjectiu.
-          Els pronoms personals forts.
-          El grup del predicat.
-          El verb. El present, l’imperfet i el futur.

Ortografia
-          L’alfabet.
-          Els dígrafs i la separació sil·làbica.
-          Diftongs i hiats.
-          Síl·laba i accentuació. Accent agut i greu.
-          Article:  apostrofació i contracció.
-          Interferències b/v. Lletres m, n i l’aplec mp Lletres g, j i el dígraf gu La lletra l i el dígraf l·l.
-          Signes de puntuació: el punt i la coma. Signes d’interrogació i admiració.

Bloc de Literatura :

-          Les rondalles. Enric Valor
-          La narrativa actual.
-          El conte literari. E. Martínez Ferrando.
-          La poesia. Teodor Llorente.
-          El Teatre. El Misteri d’Elx.