2n ESO

CONTINGUTS MÍNIMS

1- OBJECTIUS.
- Comprendre discursos senzills, orals i escrits, reconeixent-ne les diferents finalitats i les situacions de comunicació en què es produeixen.
- Expressar-se oralment i per escrit amb una adequada coherència i correcció, utilitzant les formes lingüístiques més adients per a cada situació.
- Conèixer i aplicar les normes ortogràfiques treballades al llarg del curs.
- Reflexionar sobre els elements formals i els mecanismes de la llengua (fonologia-morfosintaxi-lèxic), amb la finalitat de millorar les produccions pròpies.
- Conèixer els principals gèneres de tradició literària.

2- MATERIAL DIDÀCTIC.
- Llibre de text: Valencià. Llengua i literatura 2n ESO. Projecte ONA.
Edicions Bromera.
- Quadern Calaix 2. Pràctiques de llengua i literatura. Projecte ONA
Ed. Bromera.
- Quadern individual de classe.
- Material complementari elaborat pel Seminari, amb les conseqüents activitats, tot incloent el material didàctic diversificat que es requeresca.
- Llibres de lectura.
- Diccionari i vocabulari.

3- METODOLOGIA.
- Comprensió escrita: Conèixer la finalitat del que s’està llegint i quina informació en poden traure. Utilitzar la lectura per a fomentar l’anàlisi i la capacitat crítica.
- Expressió escrita: ajudar l’alumnat a què sàpia transmetre les seues idees.
- Expressió oral: crear un clima de confiança per tal que tot l’alumnat s’expresse en valencià.
- Reflexió gramatical: Anàlisi i producció de textos en el discurs i procediments de cohesió del text. L’activitat gramatical es vincularà amb l’autocorrecció.
- Ortografia: Es propiciarà la reflexió sobre l’origen de les dificultats ortogràfiques i la importància del domini de l’ortografia com a garant de la comunicació escrita.

4- AVALUACIÓ.
- L’avaluació serà contínua.
- Aspectes a avaluar:
Coneixements i destreses adquirides.
Continguts actitudinals.
Treballs i lectures obligatòries. Sense fer aquests treballs i lectures no es podrà aprovar.
- A l’avaluació es tindrà en compte:
Proves (orals i escrites) parcials o finals realitzades en cada avaluació.
Activitats de classe: exercicis, intervencions, dictats ...
Treballs específics: lectures, projectes, elaboració de textos ...
Es valorarà la correcta presentació en temps i forma.

5-LECTURES OBLIGATÒRIES.

L’alumnat llegirà quatre llibres obligatòriament al llarg del curs. El/la professor/a indicarà el títol i autor en cada moment.
La lectura d’aquests llibres és obligatòria i no es podrà aprovar sense haver-los llegit.


6-CONTINGUTS MÍNIMS

Bloc de Comunicació o “Model textual”:

- La novel•la.
- La carta.
- El poema.
- L’argumentació oral i escrita.
- Text instructiu.
- Text predictiu.

Bloc d’Estudi de la Llengua:

Gramàtica
- Categories gramaticals. Preposicions i conjuncions.
- Els pronoms febles.
- Estructura del predicat.
- L’atribut.
- El predicat verbal.
- Complements directe, indirecte i circumstancial.
- Classes d’oracions: transitives i intransitives.

Ortografia
- Lletres i dígrafs.
- E/O obertes i tancades.
- Les lletres p/b, t/d, c/g en posició final; les lletres g/j i els dígrafs tg i tj; la x; la erra simple i múltiple. La essa sorda i la sonora. Les lletres c, q i el dígraf qu.
- Accentuació: dièresi i accent diacrític.
- L’ apostrofació: excepcions.
- Lletres i xifres.
- Els dignes de puntuació: punt i com, dos punts, punts suspensius i cometes.

Bloc de Literatura :

- La narrativa actual i els seus autors.
- La novel•la romàntica.
- La novel•la d’aventures..
- Poesia social. La cançó.
- L’assaig.
- El teatre contemporani.