1r de Batxillerat

PROGRAMACIÓ DE MÍNIMS  DE   1r  DE BATXILLERAT

Curs 2011-2012


1.      OBJECTIUS

Llegir, analitzar i comentar de manera crítica els textos literaris representatius de cada etapa històrica, gènere i autors/res més destacats, des del punt de vista del contingut i de l’expressió.


Conéixer les característiques fonamentals de la nostra literatura per relacionar els textos literaris amb el context sociocultural  i lingüístic en què s’han produït. Des de l’Edat Mitja fins a la Renaixença.


Analitzar la situació social i literària de la dona al llarg de la història i de la literatura.


Conéixer la terminologia bàsica de l’anàlisi del discurs i distingir les diferents tipologies textuals


Utilitzar de manera crítica fonts bibliogràfiques i no bibliogràfiques adequades per tal de realitzar  exposicions orals i escrites de temes,  planificats prèviament per escrit a través d’un guió, esquema o resum.


Sistematitzar les reflexions sobre l’estructura interna de la llengua i les seues condicions d’ús, ampliant el metallenguatge bàsic adquirit en l’etapa anterior i aplicant aquestes reflexions en la regulació de les pròpies produccions.


Produir textos orals formals planificats i prèviament treballats per tal progressar en el nivell de competència oral.


Analitzar les varietats lingüístiques utilitzades i les actituds sociolingüístiques que es manifesten en els textos orals i/o escrits.

2.      MATERIAL DIDÀCTIC

Llibre de text: Llengua i literatura-1. Vicens-Vives.
 Apunts de classe.
Dossier de textos.
Llibres de lectura.
Núria CABRÉ: Dona i literatura. Ed. Laertes.
Albert SOLER LLOMPART:  Literatura catalana medieval. Ed. Pòrtic.
www.uoc.edu/lletra.
Altres fonts: enciclopèdies, bibliografia citada, i consulta de la premsa. En format escrit, audiovisual i informàtic.

3.      METODOLOGIA

Estudi dels continguts i activitats treballades a partir de les unitats del llibre de text.
Presa d’apunts, avaluables, i estudi dels continguts explicats a classe per tal de completar els aspectes tractats al llibre de text, tot seguint l’esquema global des del punt de vista cronològic.
Lectura de les obres literàries a partir de la qual s’elaboraran fitxes de lectura, control escrit sobre argument, temps, característiques formals i valoració crítica i/o altres activitats proposades.
 Recerca d’informació  a partir del material didàctic citat.
Activitats d’expressió oral: exposició de les conclusions elaborades a partir de treballs d’investigació, exposició de temes planificats prèviament...        


4.      CRITERIS D’AVALUACIÓ


S’avaluarà el seguiment de les activitats, el nivell de progressió de l’alumne i la consecució dels objectius mínims.
Les notes de les avaluacions reflectiran la valoració de totes les activitats realitzades.
Caldrà haver obtingut una nota mínima de 3 perquè es faça la mitja de les diferents avaluacions.
S’obtindrà l’aprovat si la mitjana de totes les proves és 5, s’han realitzat totes les activitats, i han estat valorades amb apte.
A final de curs hi haurà una recuperació parcial, a la qual es podrà presentar qui haja suspés una o dues avaluacions. Qui haja suspés les tres  avaluacions anirà directament a l’examen global de curs de la convocatòria de setembre.
Les lectures i les activitats proposades sobre els llibres de lectura s’hauran de recuperar amb noves lectures addicionals acompanyades de les activitats que es proposen en cada cas.
L’assistència a classe serà obligatòria, així mateix la falta a classe abans d’un examen es penalitzarà amb un descompte en la nota de 0’5 punts.


5.      LECTURES:

RIERA, CARME.: Te deix, amor, la mar com a penyora. Ed. Proa


FUSTER,JOAN: Ser Joan Fuster. Ed. Bromera


MARTORELL, J.: Tirant lo Blanc. Ed. 62, Col.lecció El Cangur.


GUIMERÀ, Àngel: Terra Baixa. Proa.